Corona update

03/06 Veiligheidsraad & Persconferentie Wilmès

Heel goed nieuws !!! Wij mogen vanaf 8 juni onze huurders en vakantiegangers verwelkomen voor een welverdiende vakantie aan zee. Voor onze buitenlandse vrienden zal de datum van 15 juni moeten afgewacht worden (gezien vanuit de Belgische maatregelen).

Wij nemen deze week nog persoonlijk contact met jullie om definitief af te spreken.

Onze Eerste Minister heeft wel uitdrukkelijk gevraagd om rekening te houden met de “6 gouden regels”:
- regelmatig handen wassen blijft hyper belangrijk.
- activiteiten met maximaal 10 personen is toegelaten maar organiseer dit liefst buiten, op terras of tuin.
- indien buiten niet mogelijk is respecteer dan de afstand van 1,5m en liefst met mondmasker.
- ventileer uw appartement of woning, liefst permanent.
- neem alle mogelijke voorzorgen met risicopersonen.

- het dragen van een mondmasker is ten allen tijde aan te bevelen.

Wij, team Immo Woestyn, vragen u dan ook om tijdens uw verblijf in Knokke Heist, deze gouden regels scrupuleus te willen naleven voor de veiligheid van ons allen.

Tot Weldra !!

 

 

13/05 Veiligheidsraad & Persconferentie Wilmès

De veiligheidsraad heeft een aantal versoepelingen aangekondigd met ingangsdatum 18/05. Onze verwondering & frustratie is groot dat er niet werd gesproken over het toerisme en een versoepeling voor de 2de verblijvers en vakantiehuurders.

Wat we weten: Geleidelijke hervatting van toeristische activiteiten (en HORECA) zou niet voor 8 juni plaatsvinden. Verdere info zal gecommuniceerd worden zodra er een akkoord over is met de GEES.

Wat betreft de vakantieverhuur voor Juni, vragen wij u even geduld uit te oefenen en zullen wij stappen ondernemen eens wij meer informatie krijgen.

Dank voor uw begrip!

 

06/05 Veiligheidsraad & Persconferentie Wilmès

* 11 mei: Ons kantoor mag terug open. We zijn verheugd U opnieuw te mogen verwelkomen. Dit gebeurt op afspraak en wij hebben ons georganiseerd opdat dit veilig kan gebeuren.

* 08 juni: 2de verblijvers en vakantiehuurders mogen pas vanaf 8 juni naar de kust komen. Sommige kustburgemeesters verzetten zich hiertegen en wij hopen van harte dat deze datum wordt vervroegd.

* Als gevolg zullen wij de vakantievehuringen voor de 2de helft van mei annuleren. Wij nemen contact met de betrokken partijen.

29/04 Voorstel Vergadering Kustburgemeesters (te bevestigen)

* 18 mei: 2de verblijvers zijn welkom

* 08 juni: vakantiehuurders zijn welkom

24/04 Veiligheidsraad & Persconferentie Wilmès

 * Vanaf 11 mei gaat het kantoor open en zijn bezoeken mogelijk op afspraak.

* Ten vroegste 18 mei zullen tweede verblijvers en toeristen (hopelijk) naar de kust kunnen komen. Later te bevestigen door de Veiligheidsraad.

*Met spijt gaan we de vakantieverhuringen van eerste helft mei annuleren. Wij nemen spoedig contact met betrokken partijen.

 

Beste klanten

Vooreerst hopen wij dat u in goede gezondheid verkeert en wensen wij u de nodige moed toe om deze beproevende tijden te doorstaan. Gezien de huidige omstandigheden nemen wij onze verantwoordelijkheden en passen wij onze werkwijze aan in de hoop een optimaal evenwicht te vinden tussen efficiënte dienstverlening en volksgezondheid.

Volgende maatregelen zijn van kracht gegaan op 21 maart 2020 en dit tot 5 april, verlengd tot 19 April en ondertussen verlengd tot 03 mei:

- recreatieve en toeristische woningen moeten sluiten. 

- het is verboden voor toeristen om naar België te komen omdat recreatieve activiteiten verboden zijn.

- wij informeren ook, met spijt in het hart, alle eigenaars van een tweede verblijf dat het u momenteel niet toegelaten is naar Knokke te komen wegens de niet essentiële verplaatsing regel.

Als gevolg sluiten wij tijdelijk onze deuren. Uiteraard blijven wij ter beschikking om u zo goed mogelijk te ondersteunen en nodigen wij u uit om in de mate van het mogelijke uw vragen via e-mail te formuleren:

Dienst Verkoop:                     verkoop@immo-woestyn.be

Dienst Jaarverhuur:                verhuur@immo-woestyn.be

Dienst Vakantieverhuur:         agence@immo-woestyn.be

Voor dringende zaken zullen onze telefonische lijnen open staan van 10u tot 12u via de 050/60 17 82.

De gevolgen voor Uw vakantieverhuur:

Verhuringen voor de maand April werden geannuleerd. Via deze weg willen wij zeker onze eigenaars danken voor hun begripvolle houding en hun uitstekende medewerking, met als resultaat dat wij aan onze huurders, die hun verlof in het water zien vallen, een meer als goede compensatie hebben kunnen voorstellen. Wij zijn er zeker van dat onze huurders, dank zij deze overeenkomst, de eigenaars zullen bedanken door hun pand in de toekomst opnieuw te huren.

De verhuringen voor de maand Mei: Alle verhuringen worden geannuleerd. Wij contacteren spoedig de betrokken partijen.

De verhuringen voor de maanden Juni, Juli en  Augustus: Op heden verandert hier niets en gaan de verhuringen door. 

Wij hopen dat deze crisissituatie stilletjes zal afzwakken en danken u voor uw begrip. Samen met jullie wensen wij er het beste van te maken en wij kijken optimistisch uit naar de toekomst! 

TEAM WOESTYN

03/06 Conseil de sécurité national & Conférence de presse Wilmès

Très bonnes nouvelles !!! A partir du 8 juin, nous pouvons accueillir nos locataires et vacanciers pour des vacances bien méritées à Knokke. La date du 15 juin devra être attendue pour nos amis étrangers (tenant compte des mesures de la Belgique).

Nous vous contacterons personnellement cette semaine pour arranger les locations définitivement.

Notre Premier ministre a explicitement demandé de prendre en compte les «6 règles d'or»:
- se laver les mains régulièrement reste important.
- les activités avec un maximum de 10 personnes sont autorisées, de préférence à l’extérieur, sur une terrasse ou un jardin.
- si l'extérieur n'est pas possible, respectez la distance de 1,5 m et de préférence avec un masque.
- aérez votre appartement ou maison, de préférence en permanence.
- prendre toutes les précautions possibles avec les personnes à risque.

- porter un masque est recommandé.

Nous, équipe Immo Woestyn, vous demandons donc lors de votre séjour à Knokke Heist de bien vouloir observer ces règles d'or pour la sécurité de chacun d'entre nous.

À bientôt !!

 

13/05 Conseil de sécurité national & Conférence de presse Wilmès

Le Conseil de sécurité a annoncé une quantité d'assouplissements à partir du 18/05. Grand était notre surprise et frustration que Wilmès n'a pas parlé du tourisme, les seconds résidents et les locataires de vacances.

Ce qu'on sait: la reprise phasée des activités touristiques (et le HORECA) n'aura pas lieu avant le 8 juin. Plus d'info sera communiqué quand  un accord est trouvé avec les instances sanitaires.

En ce qui concerne la location de vacances pour le mois de Juin, nous vous demandons de patienter. Nous prennons contact quand les informations nécessaires sont disponibles.

Merci pour votre compréhension!

 

06/05 Conseil de sécurité national & Conférence de presse Wilmès

* 11 mai: Notre bureau réouvre ses portes et nous nous réjouissons de pouvoir vous accueillir; ceci se fera sur rdvz et nous nous sommes organisés pour que cela puisse se faire en toute sécurité.

08 juin: les seconds résidents ainsi que les locataires de vacance ne pourront se rendre à la mer qu'à partir du 8 Juin; nous espérons de tout coeur que cette date pourra être avancée.

* Les locations de la seconde quinzaine du mois de mai seront malheureusement annulées. Nous contacterons les partis concernés.

29/04 Proposition après réunion bourgemestre de la côte (à confirmer)

* 18 mai: les seconds résidents sont les bienvenus

* 08 juin: les locataires de vacance sont les bienvenus

24/04 Conseil de sécurité national & Conférence de presse Wilmès

* Le 11 mai notre bureau réouvre ses portes et les visites seront possibles sur rdvz.

* A partir du 18 mai, les seconds résidents et les touristes pourrons revernir à Knokke (ésperons). Ceci sera confirmé par le Conseil de sécurité national.

*Malheureusement nous nous voyons obligé d’annuler les locations de la première quinzaine du mois de mai. Nous contacterons les parties au courant de la semaine prochaine.

 

Chers clients,

Tout d'abord, nous espérons que vous êtes en bonne santé et nous vous souhaitons beaucoup de courage dans ces moments particuliers. Tenant compte des circonstances actuelles, nous prenons nos responsabilités et adaptons notre façon de travailler pour continuer de vous fournir un service efficace tout en respectant l’enjeux actuel de santé publique.

Les mesures suivantes sont en vigeur depuis le 21 Mars jusqu’au 5 avril, prolongée jusqu'au 19 Avril et ensuite prolongée jusqu’au 03 Mai.

- toutes les habitations récréatives et de vacances doivent être fermées.

- il est interdit aux touristes étrangers de se rendre sur le sol Belge parce que toute activité récréative est interdite.

- nous regrettons devoir vous informons également les propriétaires de secondes résidences qu’il vous est interdit de venir pour des raisons de “ déplacement non essentiel “.

Par conséquent, nous fermons temporairement nos portes. Bien entendu, nous restons disponibles pour vous soutenir le mieux possible et nous vous invitons à formuler vos questions par e-mail dans la mesure du possible:

Service Vente :                       verkoop@immo-woestyn.be

Service location à l’année :      verhuur@immo-woestyn.be

Service location vacances :      agence@immo-woestyn.be

En cas d'urgence, nos lignes téléphoniques seront ouvertes de 10h à 12h au 050/60 17 82.

Les conséquences pour votre Location de vacances: 

Locations pour le mois d’Avril ont été annulées Nous tenons à remercier infiniment nos propriétaires pour leur compréhension et leur collaboration, ce qui nous a permis de proposer à nos locataires, qui voient tomber leurs vacances à l’eau, une compensation parfaite. Nous sommes surs que nos locataires en guise de remerciement reviendront louer le bien en question dans un bref délais.

Locations pour le mois de Mai: Les locations seront annulées.

Les locations pour Juin, Juillet et Aout: Rien a changé en ce moment et les locations auront lieu.

Nous espérons que cette crise va doucement s’apaiser et nous vous remercions pour votre patience et votre compréhension. Ensemble avec vous, nous continuons à construire à des moments plus festives!

TEAM WOESTYN